Näsums skola

Näsums skola ligger vackert beläget i norra delen av Bromölla kommun. Våra elever börjar som 6-åringar i “förskoleklass”. Här går de två år i en åldersblandad verksamhet. Detta är en trygg och kreativ miljö där varje barn kan utveckla en positiv självkänsla. Därefter har vi åldershomogena klasser från år 2 till år 6. På vår skola är vi ca 150 elever, 55 fritidshemsbarn och personalstyrkan är ca 25 till antalet.

Varje dag lagar vår matsalspersonal god och uppskattad mat i skolans eget tillagningskök. Våra lokalvårdare håller skolans lokaler fräscha.

Föräldrasamverkan
Du som har barn på Näsums skola är välkommen att komma till våra samrådsmöte för att kolla om det kan vara intressant för just dig att var med i denna grupp. Samrådsgruppen på Näsums skola är en intressegrupp för föräldrar till elever på skolan. Syftet är att tillsammans med skolan arbeta för våra barns välbefinnande och utveckling.

Vi har bestämt att alla föräldrar bjuds in till våra träffar. Föräldrar kan tillföra kunskap och erfarenhet och genom sitt engagemang bidra till att skolan utvecklas i en positivt och inspirerande anda.

Föräldragruppen informeras regelbundet om målen för skolans verksamhet och om hur arbetet läggs upp. Detta sker genom möten med rektor en eller två gånger per termin. Rektor är sammankallande och minnesanteckningar skrivs och skickas till alla föräldrar.

Arbete mot kränkande behandling
Skolan arbetar aktivt mot mobbing dels med planen mot kränkande behandling som som bas dels med enkäter och förebyggande arbete.

Fritidshem
Efter skoldagens slut samt på loven har barn i åldrarna 6 till 12 år tillgång till fritidshem.

Planeten och Myggan är våra fritidshemsavdelningar. På Planeten går elever som tillhör F-1-klasserna, solarna och månarna. På Myggan går elever från åk 2 – åk 6.

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet under tiden som föräldrarna arbetar eller studerar.

Elevhälsa
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Näsum skola har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. I elevhälsoteamet, som träffas en gång i månaden, deltar rektor, specialpedagog, skolpsykolog, kurator, speciallärare, skolsköterska och logoped