Platsutveckling Näsum

Hur skapar man tillsammans en hållbar ort där bybor, föreningar, företag och offentliga organisationer drar nytta av varandra för att lyckas? En ort där man vill bo kvar, men också dit folk vill flytta och dit besökare vill åka för att spendera tid och pengar.

Den frågan ville Region Skåne titta mer på och bestämde sig för att genomföra ett s k lokalt platsutvecklingsprojekt på två orter i Skåne under huvudprojektet ”Ett hållbart Skåne genom socialt företagande”. Via projektet, delfinansierat via Tillväxtverket, ägt av Coompanion med Region Skåne som medaktör, fick Bromölla och Östra Göinge kommun förfrågan att delta för att utveckla en platsutvecklingsmetod med Västra Götaland som förebild. Bromölla kommun kontaktade i sin tur Näsums byutveckling, en mycket aktiv utvecklingsförening, för att se hur man kunde gå vidare. Naturligtvis tyckte man att det var en möjlighet för Näsum, varför orten fick möjlighet att arbeta med detta under hösten 2019 och fram till siste september 2020. I Östra Göinge kommun deltar Glimåkra. Båda processerna drivs av processledare bosatta på orten. Finansieringen i projektet går huvudsakligen till dessa processledare samt kostnader kring storträffar i byn.

Utgångspunkten är att byn bäst kan bedöma vilka möjligheter som finns och hur dessa kan tillvaratas. Projektet ska bland annat hjälpa till att se hur man kan hitta en finansiering för att genomföra önskade prioriterade satsningar, men också hur man på lång sikt kan fortsätta utvecklingsarbetet. Till sin hjälp har man, förutom resursen att leda projektet, även en s k Lokal Ekonomisk Analys som hjälper till att svara på frågor kring ortens åldersfördelning, företagande, boendeformer och mycket mer.

Grunden i projektet har utgått ifrån arbetsmetoden i LEA-analysen där man utifrån data om byn i kombination med invånarnas kunskap och tankar om byn skapar en handlingsplan för fortsatta genomförande. Parallellt med att byn själv gynnas i sin utveckling i piloten, ska även erfarenheterna ligga till grund för en metod för lokalplatsutveckling i Skåne.

I Näsum har vi arbetat dels med träffar med byns olika föreningar och organisationer (scouterna, Näsums IF, Gudahagens Fornförening, kyrkan, skolan m fl), dels med underlag från en storträff som genomfördes i februari 2020. Resultaten från dessa sammankomster har kunnat samlas i tre prioriterade områden (bostäder, gestaltning och attraktivitet samt möten kring film) som vi fortsatt vill fördjupa oss i.