Platsprojekt

Ett attraktivt Näsum – där naturen möter människan

Under nära tre år har byn haft en möjlighet att investera tid och pengar i olika förbättringar.

Med grunden i en förstudie som bedrevs i Näsum 2019/2020, framkom att byn hade mycket att erbjuda i sevärdheter, aktiviteter och evenemang, företag och natursköna områden, men att det var svårt att hitta dit. Det i kombination av bybornas önskemål om vackra mötesplatser och behov av skyltning resulterade i att Näsums byutveckling tog fram projektidén ”Ett attraktivt Näsum – där naturen möter människan”. Glädjen var stor i slutet av september 2021 när projektet beviljades pengar av Landsbygdsfonden (en EU-fond och består till 50% av pengar från EU och 50% av pengar från svenska staten), Leader Skånes ESS samt via medfinansiärerna Stiftelsen RUTH och Region Skåne, drygt en miljon kr efter en utökning av budgeten 2023!

Under projektet har byn skyltats upp, mötesplatser har skapats, servicepunkter utvecklats (elbilsladdning, mobilladdning, digital information, cykelpumpar etc) och byns utbud har samlats ihop med hjälp av föreningarna, företaget, organisationer och bybor och finns att hitta i en digital karta (ligger här på hemsidan). Under projektet har många hundra ideella timmar lagts ner för att med gemensamma krafter skapa en ännu lite finare by. Vi hoppas och tror att bybor och besökare får glädje av allt som skapats inom projektet!

Är du intresserad av att höra mer? Kontakta oss!

Projektägare: Näsums byutveckling

Projektledare: Malin Wildt-Persson, malin@malinwp.se,  070-140 39 04

Mer information om projektet hittar du nedan. Du kan också läsa om den på
Leader Skånes ESS sida.

Övergripande information

Projekttid

28 september 2020 till 31 januari 2022 (förlängt till 31 augusti 2023)

Projektidé

Att i bred samverkan mellan invånare, företagare, föreningar och organisationer i byn skapa attraktiva mötesplatser inne i byn för att knyta ihop dem med besöksmålen och aktiviteterna i och utanför byn. Att tillgängliggöra utbudet för besökare och samtidigt skapa inkluderande mötesplatser för byns invånare som gör dem stolta över Näsum och alla dess kvaliteter. Att stimulera och utveckla nya tvärsektoriella samarbeten mellan byns företagare som kan leda till nya produkter och tjänster samt en ökad försäljning. Att inom projektet bidra till ökad hållbarhet inom besöksnäringen. Att genom ökad och samlad kunskap om vad byn har att erbjuda höja stoltheten över att vara en del av byn och alla dess möjligheter till en hög livskvalitet.

Bakgrund

Näsum är en mindre tätort vackert belägen vid Ivösjöns norra strand, med anor långt bak till Vikingatiden och historiskt med ett lantbruksbaserat näringsliv. Under åren har en inflyttning skett till byn med familjer och arbetskraft till de intilliggande industrierna såsom Volvo i Olofström och IFÖ Sanitär i Bromölla. Idag lever (SCB, bilaga A) ca 1900 personer i och omkring tätorten. Byns sysselsättning idag fördelar sig enligt statistiken i bilaga A.

Byn är relativt sett väl försedd med serviceutbud såsom bra kollektivtrafik, skola F-6, mataffär, bankkontor, restauranger och bibliotek. Det är en by full av småföretagare inom många olika branscher (SCB, bilaga A). Föreningslivet liksom kyrkan är mycket aktivt och anordnar olika aktiviteter för byns invånare liksom för besökare.

Utifrån sin placering är byn en ort som många besökare passerar när man åker runt Ivösjön, exakt antal är inte känt eller något vi mäter, och erbjuder också många andra besöksmål och event. Nämnas kan Wetlandi, det lokala kanot- och äventyrsföretaget, med ca 3000 besökare per år som paddlar i Ivösjön och övernattar på någon av alla öar i sjön, vissa event som drar stora besöksantal såsom den årliga Vikingamarknaden (> 10 000 besökare), julmarknaden Hjulrundan (ca 1500 besökare), Hantverksdagarna i Västanå (ca 1500 besökare) och konstrundan hos den i byn boende och aktiva konstnären Troels Kirk (ca 6500 besökare under påsken) för att nämna några. Besökare som passerar eller stannar i byn reser med bil, men det är också ett större antal cyklister då de cyklar Ivösjön runt eller sträckan Sölvesborg-Bromölla-Olofström samt vandrare som vandra Skåneleden sträckan Sölvesborg-Grundsjön-Östafors (Näsum)-Bökestad och då kan göra en avstickare till Näsum för proviantering.

Sedan 2013 finns i byn “Näsums byutveckling”, en idéell förening bildad ur ett tidigare Leaderfinansierat projekt kring byutveckling som genomfördes 2011/2012. Föreningen har som huvudmål att knyta samman byns invånare, föreningar och organisationer för att främja möten mellan människor. På föreningens hemsida www.nasum.se samlas information om aktiviteter, platser och företag i byn. Föreningen försöker också, i den mån den kan och det är relevant, vara en samlad röst i diskussioner med Bromölla kommun kring förbättringsförslag och inspel för att främja byns utveckling.

Hösten 2019 fick kommunen en förfrågan från Region Skåne och Coompanion Skåne om man ville delta i projektet “Lokal platsutveckling – integrera sociala entreprenörer i lokalt utvecklingsarbete”, ett delprojekt inom “Ett hållbart Skåne genom socialt företagande”. Utgångspunkten var att en ort i kommunen skulle väljas ut för att under ett knappt år kunna fördjupa sig inom byns utvecklingsmöjligheter. Näsum blev tillfrågad och byutvecklingen tackade naturligtvis ja till att tillsammans med kommunen driva projektet. Från den 1 oktober 2019 till den 30 september 2020, har det funnits en processledare på deltid som i bred samverkan arbetat för att identifiera byns styrkor och svagheter tillsammans med bybor, företagare, organisationer och kommunen. Arbetet ska mynna ut i en handlingsplan med insatser som förhoppningsvis ska kunna förverkligas över tid.

Arbetets resultat och synpunkter, som har genomförts med ett antal olika mindre sittningar mellan byns invånare, inklusive skolbarn samt en storträff, har varit relativt samstämmig. Man har varit överens om att byn har bra serviceutbud och rikt företagsliv, att byns placering är mycket naturskön och möjliggör en närhet till naturen för både byborna och besökarna och att det rika föreningslivet har stor betydelse för byns gemenskap. Dock var det tydligt att det finns förbättringsområden som kan bidra till byns attraktivitet och utveckling. Nybyggnation var ett behov som uttrycktes (invånarantalet har varit i det närmaste konstant i många år, se bilaga A) vilket vi arbetar vidare med under hösten. Det andra området som framkom vid övningar, där grupperna skulle placera det man ansåg vara byns tillgångar (gröna pluppar) och byns sämre sidor (röda pluppar) på kartor över byn, var att man är tydligt överens om att de attraktiva områdena (se bilagor B) finns utanför byn och det man önskade förbättra finns inne i byn. Diskussionerna fördes kring behovet av att knyta ihop tätorten med omgivningarna både för besökare och invånare. Vidare såg grupperna behovet av att kunna informera besökare och invånare om tillgångarna, men också att inne i byn skapa vackra och funktionella mötesplatser. Närvarande företagare (representanter fanns på plats från exempelvis livsmedelsaffären och besöksnäringsföretag) gav också inspel kring att det finns behov av att tydligare knyta ihop sina utbud och tillsammans synliggöra dessa så att besökare väljer att stanna i byn längre tid och därmed nyttjar fler av företagens erbjudanden. Det fanns också idéer att detta som en fortsättning kunde generera fler samarbeten och gemensamma erbjudanden.

Som en direkt fortsättning på ovanstående, valde projektet att arbeta vidare med att identifiera möjliga platser att utveckla i byn där man tillsammans med bybor genomförde två byvandringar under våren 2020. Under dessa gick man runt i byn och tittade på platser som är viktiga och/eller möjliga som mötesplatser (se bilaga C) samt diskuterade vad dessa platser skulle kunna fungera som såsom mötesplats för aktivitet, information, service, vila, socialt umgänge o s v. Det som också framkom vid dessa vandringar är att det är svårt som besökare att orientera sig i byn då den har tre infarter och flera olika vägar för genomfart. Det saknas information som är lättillgänglig och vägvisning som snabbt kan ge dig information om besöksmål och aktiviteter. Grupperna diskuterade också behovet att även som bybo ha vackra platser för vila, aktivitet och information i byn liksom möjlighet att inspirera till generationsöverskridande och integrationsfrämjande möten. Deltagarna såg att dessa mötesplatser kunde utformas så att besökare lockades att stanna i byn (service och information) och att även byborna kunde dra nytta av dem året runt i form av mötesplatser för olika behov. Idéer som uppkom var också att möjliggöra information dygnet runt genom digitala lösningar.

Under arbetet i platsutvecklingsprojektet har byborna också diskuterat vad som utmärker Näsum, vad är byns kännetecken och själ. Där har det tydligt framkommit att viktiga saker för de boende, som man också berättar om när man har besök, är närheten till naturen, den gamla historien i byn som sträcker sig över dinosauriernas era, vikingatiden, göingarnas raider samt humleodlingarna som symbol för byn för att nämna några. Diskussioner har förts kring hur man kan använda dessa utmärkande områden som en del i utformningen av byns välkomnande eller information.

Med bakgrund av arbetet som gjorts inom platsutvecklingsprojektet väcktes idén om att arbeta fram en samlad insats där byn kunde knyta ihop bybornas, besökarnas och företagarnas behov av information, mötesplatser och utbyten av affärsmöjligheter för att göra byn mer attraktiv vilket skulle gynna såväl bybor som besökare. Den idén blev projektet “Ett attraktivt Näsum – där naturen möter människan”!

Att i bred samverkan mellan invånare, företagare, föreningar och organisationer i byn skapa attraktiva mötesplatser inne i byn för att knyta ihop dem med besöksmålen och aktiviteterna i och utanför byn. Att tillgängliggöra utbudet för besökare och samtidigt skapa inkluderande mötesplatser för byns invånare som gör dem stolta över Näsum och alla dess kvaliteter. Att stimulera och utveckla nya tvärsektoriella samarbeten mellan byns företagare som kan leda till nya produkter och tjänster samt en ökad försäljning. Att inom projektet bidra till ökad hållbarhet inom besöksnäringen. Att genom ökad och samlad kunskap om vad byn har att erbjuda höja stoltheten över att vara en del av byn och alla dess möjligheter till en hög livskvalitet.

Syfte

Näsum är attraktiv plats med naturen runt hörnet och en historia långt tillbaka till dinosauriernas tid. Det är en by full av aktiva människor, företag och organisationer, och det finns ett uttalat behov från byn att synliggöra och tillgängliggöra det Näsum kan erbjuda i form av service, upplevelser och aktiviteter året runt. Projektet ska knyta ihop byns utbud bättre, men också tydliggöra och tillgängliggöra det för bybor såväl som besökare. Digitala lösningar ska möjliggöra information dygnet runt och miljövänlig service ska både bidra till lokal hållbarhet och till ökad hållbarhet inom besöksnäringen i området. Insatserna kommer att ge effekter lokalt i byn, men även sätta byn på kartan vilket kommer att gynna kommunen och regionen. Genom projektet ska ingen besökare kunna missa Näsums utbud och byborna ska få en tätort som blir vackrare och gör oss ännu stoltare över vår by där naturen möter människan!

Mål

Övergripande mål

Övergripande mål för projektet är att bättre binda samman Näsums utbud av aktiviteter, sevärdheter och besöksmål. Projektet ska även engagera företagare, föreningar, organisationer och därmed bybor till förtätat samarbete kring att sätta Näsum på kartan. Arbetet ska locka fram nya samarbeten mellan dessa grupper, men även ge bybor nya ställen att mötas på där de kan finna vila och ro, aktivitet, information och ge en ökad stolthet för platsen de bor på. Näsum ska vara en plats man inte kan missa och där man vill bo kvar, bosätta sig och stanna på besök. Det ska framgå tydligt genom det serviceutbud som ges att Näsum är en by som gynnar hållbart resande genom att möjliggöra service såsom laddning av elbil och luft till cyklar vilket får ses som att projektet bidrar i viss gra till ekologisk hållbarhet. Projektets mål i övrigt kommer att bidra i hög grad till social och ekonomisk hållbarhet på såväl kort som lång sikt.